New York Art Book Fair 2017

 

2018

dec 14        DIABP SALE, Monsterkamer, Amsterdam, NL

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2019

feb             Düsseldorf Photo Books, DE

apr 11-14   L.A. Art Book Fair, Los Angeles, US

apr             The Tokyo Art Book Fair, Tokyo, JP

may             Offprint, London, Tate Modern, GB

sep             UNSEEN, Amsterdam, NL

oct             Friends with Books, Hamburger Bahnhof, Berlin, DE

nov             Offprint, Paris, FR

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2018

nov 23-25   Printing Plant, Amsterdam, NL

nov 8-11     Offprint, Paris, FR

oct 19-21   Friends with Books, Hamburger Bahnhof, Berlin, DE

sep 20-23   UNSEEN, Amsterdam, NL

may 17-20   Offprint, London, Tate Modern, GB

mar 17-18  Liège Photo Book Festival, BE

feb 16-18   Düsseldorf Photo Books, Hochschule Düsseldorf, DE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2017

dec 10        Small Publishers Fair, Paradiso, Amsterdam, NL

nov 9-12     Offprint, Paris, FR

oct 5-8       The Tokyo Art Book Fair, Tokyo, JP

sep 21-24   UNSEEN, Amsterdam, NL

sep 21-24   New York Art Book Fair, NY, US

may 19-21   Offprint, London, Tate Modern, GB

feb 3-5       The Photo Book Salon, Hochschule Düsseldorf, DE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2016

dec 21-23   Peak, FOTOfactory, Amsterdam, NL

dec 11        Small Publishers Fair, Paradiso, Amsterdam, NL

nov 10-13   Offprint, Paris, FR

oct 15        Antwerp Academy Art Book Fair, Antwerp, BE

oct 14        NYABF Night, Printroom, Rotterdam, NL

sep 23-25   UNSEEN, Westergasfabriek, Amsterdam, NL

sep 15-18   New York Art Book Fair, New York, US

sep 9-11     Wiels, Brussels, BE